Επιστημονικά Συγγράμματα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών. Ένα μοντέλο μαθητοκεντρικής αξιολόγησης (2016). ISBN: 978-960-8206-93-9

axiologisiΣτο θεωρητικό μέρος αποσαφηνίζονται βασικές έννοιες της έρευνας, όπως η έννοια της αξιολόγησης σε συνάρτηση με το πολιτικό και κοινωνικό της υπόβαθρο. Ακολουθεί μια ιστορική ανασκόπηση του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης στην Ελλάδα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά το πλαίσιο υλοποίησης της μαθητοκεντρικής αξιολόγησης, εστιάζοντας κυρίως στους προς αξιολόγηση τομείς, τους αξιολογητές και τα ανάλογα προσόντα τα οποία πρέπει να φέρουν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, και την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναφορικά με το διοικητικό, παιδαγωγικό και διδακτικό τους έργο στη σχολική μονάδα, χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες κλίμακες που τους χορηγήθηκαν, και ακολουθούν τα συμπεράσματα της έρευνας.


Εφαρμογές στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης (2016) ISBN: 978-960-8206-94-6

efarmoges_cover

Λαμβάνοντας υπόψη το καθηκοντολόγιο των διευθυντών σχολικών μονάδων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποφασίσαμε να προβούμε στην έκδοση συλλογικού έργου με τίτλο «Εφαρμογές στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης».
Στο έργο αυτό επιλέξαμε να συμμετέχουν ως συγγραφείς εκπαιδευτικοί που έχουν μετεκπαιδευτεί σε επίπεδο μάστερ ή/και διδακτορικού σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης ή παρεμφερές αντικείμενο και επί μακρό χρονικό διάστημα ασκούν διοικητικό έργο στις σχολικές μονάδες και έχουν εντρυφήσει σε θέματα διοικητικής εφαρμογής. Κατά συνέπεια συνάγεται ότι πρόκειται για εκπαιδευτικούς που διαθέτουν πολύ υψηλό επίπεδο διοικητικής επάρκεια και ετοιμότητας.
Βασική επιδίωξη του έργου αυτού, είναι να καταγραφούν, στο μέτρο που είναι δυνατό, οι πτυχές της διοικητικής πράξης όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης στην καθημερινότητα των διοικητικών διαδικασιών, όπως αυτές προκύπτουν από το καθηκοντολόγιο των διευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και οι διάφορες μορφές διοικητικής ετοιμότητας που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στο έργο τους οι διευθυντές.
Ως απώτερος σκοπός αυτής της προσπάθειας προβάλλεται η αξιοποίηση του υπό έκδοση έργου ως χρήσιμο εγχειρίδιο και εργαλείο αναφοράς από τους εν ενεργεία και εν δυνάμει διευθυντές σχολικών μονάδων και γενικότερα από τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.


Ελλήνων Πολιτεία. Άμεση Διαδραστική Δημοκρατία – Θεωρία και πράξη (2013). ISBN: 978-960-9541-87-9

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767837

ellinon_politeiaΜε την παρούσα έρευνα επιχειρείται μια περαιτέρω αποσαφήνιση εννοιών και διαδικασιών των υπαρχόντων πολιτικών συστημάτων, μέσα από την οποία και με βάση την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία προκύπτουν δύο κατηγορίες πολιτικών διαδικασιών, οι «ολιγαρχικές-συγκεντρωτικές» και οι «δημοκρατικές-αποκεντρωτικές», και συνακόλουθα δύο διαφορετικά πολιτικά συστήματα. To ένα σύστημα στηρίζεται σε ολιγαρχικές-συγκεντρωτικές διαδικασίες οι οποίες, όπως αποδεικνύεται στην παρούσα έρευνα, στην πραγματικότητα αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία ολιγαρχικών και συγκεντρωτικών καθεστώτων. To άλλο σύστημα στηρίζεται σε δημοκρατικές-αποκεντρωτικές διαδικασίες και χαρακτηρίζεται από την αμεσότητα της συμμετοχής του πολίτη στις εκλογικές διαδικασίες, την πολυεπίπεδη διαδραστικότητα και το διαχωρισμό των εξουσιών. Το νέο αυτό σύστημα καλείται άμεση διαδραστική δημοκρατία.Σύγχρονα κινήματα, όπως το μαθητικό κίνημα του 2008 στην Ελλάδα, το κίνημα στην Τυνησία, το κίνημα του 99% στις ΗΠΑ, οι αγανακτισμένοι στην Ευρώπη κ.ά., έχουν ως βασικό αίτημα τη δημοκρατία. Οι πολίτες, λοιπόν, αναζητούν ένα άλλο πολιτικό σύστημα. Αυτό το άλλο πολιτικό σύστημα παρουσιάζει η παρούσα έρευνα, στο οποίο οι πολίτες καθίστανται ρυθμιστές των πολιτικών διαδικασιών.


Κίνητρα, Διαμεσολαβήσεις και Επιδόσεις στην Εκπαίδευση, Γεωργογιάννης Π.,Ορφανίδη Ι.,Χουρμουζιάδου Χ. (2012). ISBN: 978-960-508-057-0

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22771406

kinitraΗ σύγχρονη έρευνα σε θέματα εκπαίδευσης και ψυχολογίας της μάθησης εστιάζει στη μελέτη του συναισθηματικού τομέα των παιδιών, που περιλαμβάνει και τα κίνητρα. Τα κίνητρα θεωρούνται σημαντική παράμετρος στη μαθησιακή διαδικασία, γιατί επηρεάζουν, μεταξύ των άλλων, τη συμπεριφορά και την επίδοση των μαθητών. Αυτή η σημαντική συμβολή των κινήτρων στη μάθηση έχει ως αποτέλεσμα τη στροφή των ερευνητών προς αυτή την κατεύθυνση και κατ’ επέκταση τη δημιουργία θεωριών κινήτρων. Οι θεωρίες αυτές είναι απαραίτητο σήμερα να εμπλουτιστούν και να συνδυαστούν με διαδικασίες διαμεσολάβησης και υποκειμενοποίησης. Λόγω του ότι οι σχετικές θεωρίες αφορούν μόνο μονοπολιτισμικά περιβάλλοντα, η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην πολιτισμική διαφορετικότητα ως βασικό παράγοντα διαμόρφωσης και εκδήλωσης των κινήτρων σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Επιπλέον, υιοθετήθηκε ένας νέος τρόπος προσέγγισης του θέματος, μέσω της ανάπτυξης σταθμισμένων εργαλείων μέτρησης, έτσι ώστε κάθε ερευνητής, σε κάθε πολιτισμό και σε κάθε πολιτισμική μειονότητα, να έχει τη δυνατότητα να διεξάγει έρευνες με συγκρίσιμα αποτελέσματα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.


Διά βίου Μάθηση – Ένα εναλλακτικό σχέδιο για τη διά βίου κατάρτιση και επιμόρφωση – Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών (2014). ISBN: 978-960-8206-60-1

elppoΣτην «κοινωνία της γνώσης» καθοριστικό ρόλο κατέχει η συμμετοχή των πολιτών σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα σαφώς προσανατολισμένο στη δια βίου μάθηση, καθώς οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές από το σχολείο και τις οικογένειές τους δεν αρκούν για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές προκλήσεις. Σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη εποχή, η εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για την επίτευξη όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι η διά βίου μάθηση, κατάρτιση και επιμόρφωση, που υποστηρίζει την ανάπτυξη της ατομικής ετοιμότητας και ικανότητας, ενώ προσφέρει σε όλους την πρόσβαση σε πολύπλευρες ευκαιρίες για τη διαρκή επικαιροποίηση των γνώσεών τους. Προκύπτει, λοιπόν, πως πέραν ενός οργανωμένου συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, καθίσταται αδήριτη ανάγκη κάθε χώρα να διαθέτει και ένα οργανωμένο σύστημα μη τυπικής εκπαίδευσης, που θα αποσκοπεί στην ικανοποίηση των ατομικών αναγκών των πολιτών, των ενδιαφερόντων μάθησης τους και την πρόσβαση στις διαδικασίες οικοδόμησης των απαραίτητων γνωστικών δομών με σκοπό την ουσιαστικά ισότιμη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.


Ο τελευταίος “Καποδίστριας”. Από τον ολιγαρχικό και συγκεντρωτικό δημοκρατισμό στην άμεση διαδραστική δημοκρατία (2008). ISBN: 978-960-8206-41-0.

kapodistriasΣτην Ελλάδα του σήμερα όπου πρωτοστατούν τα συμφέροντα των τοπικών και κεντρικών αρχηγών και όπου η στείρα αντιπαράθεση αποσκοπεί σε μια απλή διόρθωση των καλώς ή κακώς εχόντων διοικητικών δομών και κατεστημένων αναδύεται η ανάγκη για δημιουργία ενός νέου, αποτελεσματικού και μακροπρόθεσμα λειτουργικού αυτοδιοικητικού και πολιτειακού συστήματος της χώρας. Η πρόθεση, λοιπόν, του συγγραφέα είναι να παρουσιάσει ένα νέο πολιτειακό και αυτοδιοικητικό σύστημα για την Ελληνική Δημοκρατία, κύρια χαρακτηριστικά του οποίου θα είναι η ενίσχυση του ρόλου του πολίτη και η συμμετοχή του στο πολιτικό γίγνεσθαι, μέσω ενός διαδραστικού δημοκρατικού συστήματος.


Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό – Ανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια, Κεντρική Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη (2010). ISBN: 978-960-8206-58-8.

tomos16Σε πολλές χώρες του κόσμου λειτουργούν τμήματα κλασικών σπουδών, στα οποία διδάσκονται η αρχαία ελληνική γλώσσα.Τις τελευταίες δεκαετίες, μάλιστα, επικρατεί η τάση να διδάσκεται και η νέα ελληνική.
Οι λόγοι που οδηγούν τους ενδιαφερόμενους στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας διαφέρουν ανάλογα με την καταγωγή τους, την πολιτισμική τους προέλευση, τα επαγγελματικά ή επιστημονικά τους ενδιαφέροντα.
Η παρούσα έκδοση, εξυπηρετώντας αυτή την ανάγκη, περιλαμβάνει κείμενα Ελλήνων και αλλοδαπών συγγραφέων που ως κύρια ενασχόληση τους έχουν τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στο εξωτερικό.
Κύριος στόχος της έκδοσης αυτής είναι να παρουσιάσει τις ερευνητικές ή εμπειρικές απόψεις και προτάσεις των συγγραφέων, αλλά και να αποτυπώσει τη σημερινή επικρατούσα πραγματικότητα αναφορικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.


Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας και Έρευνα (2010). ISBN: 978-960-8206-59-5

tomos15Ό,τι γνωρίζουμε σήμερα στην κοινωνική ψυχολογία βασίζεται κυρίως σ’έναν αριθμό θεωριών, οι οποίες κατά καιρούς διατυπώθηκαν και θεμελιώθηκαν με ανάλογες επιστημονικές έρευνες.
Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι η παρουσίαση των θεωριών αυτών, ώστε να γίνουν προσιτά στον αναγνώστη δομικά και ερευνητικά χαρακτηριστικά των θεωριών αυτών και να εισαχθεί με τον τρόπο αυτό σε μια κοινωνικοψυχολογική σκέψη ανάλυσης ατομικών και κοινωνικών προβλημάτων.
Στο συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζονται τόσες κοινωνικοψυχολογικές έρευνες όσες απαιτούνται για την πληρέστερη περιγραφή και παρουσίαση θεωριών.
Οι θεωρίες που παρουσιάζονται στον τόμο έχουν την παρακάτω δομή:
Παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου της κάθε θεωρίας.
Παρουσίαση κλασικών ερευνών που θεμελιώνουν ερευνητικά τις υποθέσεις της.
Αναφορά της ερευνητικής στάθμης και της ερευνητικής τους προοπτικής.
Ο συγκεκριμένος τρόπος παρουσίασης των θεωριών χρησιμοποιείται προκειμένου ο αναγνώστης να έρθει σε επαφή με τις βασικές αρχές κάθε θεωρίας, γεγονός που θα τον βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση κοινωνικοψυχολογικών προβλημάτων, που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία.


Διαπολιτισμικότητα – Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας (2009). ISBN: 978-960-8206-56-4.

tomos12Η ελληνική πολιτεία και οι φορείς της έχουν δρομολογήσει συζητήσεις, διαδικασίες και πολιτικές για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών.
Συγκεκριμένα, τόσο η πολιτεία όσο και ο επιστημονικός κόσμος συνδιαλέγονται και αναζητούν πρακτικές για τη βελτίωση των διαδικασιών ένταξης παιδιών μετακινούμενων πληθυσμών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Στόχος της παρούσας έκδοσης είναι να αναδείξει θέματα διαφορετικότητας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία γενικότερα και να επισημάνει τις δυσκολίες στη διαχείριση των συγκρούσεων και το ρόλο που μπορεί να παίξει η παιδαγωγική στη διαμόρφωση δημοκρατικής συμπεριφοράς ώστε να επέλθει η ομαλή συμβίωση πολιτισμικά διαφορετικών πληθυσμών στη χώρα μας.


Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Μετανάστευση και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα (2009). ISBN: 978-960-8206-57-1.

tomos11Τα μεταναστευτικά ρεύματα εντείνονται όλο και περισσότερο με αποτέλεσμα την δημιουργία νέων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στις χώρες υποδοχής. Στο σημείο, λοιπόν, της τριβής του γνωστού με το άγνωστο, του ομοιογενούς με το ετερογενές, του μονοπολιτισμικού με το πολυπολιτισμικό, παρεμβαίνει η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η οποία αποτελεί το μέσον για την αντιμετώπιση θεμάτων της πολυπολιτισμικής πρόκλησης, των πολύπλοκων κοινωνιών μας και των εκπαιδευτικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας σ΄ αυτό το νέο πλουραλιστικό πλαίσιο.
Η συγκεκριμένη έκδοση έχει ως στόχο να βοηθήσει στην κατανόηση των αντιδράσεων των πλειονοτήτων και των συνεπειών για τους μετακινούμενους πληθυσμούς, θέματα που συνιστούν επίκαιρες παιδαγωγικές, πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις.


Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στην Ελλάδα και το εξωτερικό (2009). ISBN: 978-960-8206-54-0.

tomos10Η ελληνική, αν και συνιστά μια μεγάλη γλώσσα που ομιλείται από τους κατοίκους μιας μικρής χώρας, έλκει πληθυσμούς εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου.Τα κίνητρα των πληθυσμών αυτών για την εκμάθησή της είναι παρόμοια με τα κίνητρα εκείνων που διδάσκονται οποιαδήποτε γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη.
Η διδασκαλία της ελληνικής, τόσο ως δεύτερης όσο και ως ξένης γλώσσας, υπόκειται στους ίδιους κανόνες διδασκαλίας και διδακτικής. Αυτός είναι και ο λόγος που ο συγκεκριμένος συλλογικός τόμος περιλαμβάνει εργασίες που αναφέρονται στη διδακτική και τη διδασκαλία της ελληνικής, τόσο ως δεύτερης όσο και ως ξένης γλώσσας.
Παράλληλα επιδιώκει την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων στον ελλαδικό αλλά και το διεθνή χώρο αναφορικά με τη διδασκαλία της και τη διάδοσή της.


Αξιολόγηση και Διοίκηση Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμική πραγματικότητα (2009). ISBN: 978-960-8206-55-7.

tomos09Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η εκπαιδευτική ιεραρχία αποτελούν θέματα που ταλανίζουν για χρόνια τους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας της εκπαίδευσης.
Τα ερωτήματα που ανακύπτουν αναφορικά με αυτό το θέμα και μονοπωλούν κάθε συζήτηση είναι τα εξής:
Πώς θα γίνει η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών;
Ποιος θα κάνει την αξιολόγηση και με ποια μέσα και ποια κριτήρια;
Θα γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τα μέσα και τα κριτήρια;
Πότε θα αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί;
Θα αξιολογούνται για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική μονάδα και πώς;
Για ποια συμμετοχή στη Σχολική μονάδα θα αξιολογούνται;
Θα αξιολογούνται στη σχολική τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, συγκεκριμένα ποιου μαθήματος και για πόσο χρονικό διάστημα;
Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της αξιολόγησης;
Σε αυτά ερωτήματα, καθώς και σε πολλά άλλα, έρχονται να δώσει απάντηση συγκεκριμένος συλλογικός τόμος.


Διαπολιτισμικότητα και Εκπαιδευτική Πράξη (2009). ISBN: 978-960-8206-50-2.

tomos08Στην παρούσα συλλογική έκδοση παρουσιάζονται και αναλύονται οι δυσχέρειες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την διάρκεια της διδασκαλίας τους στην τάξη όπου συμμετέχουν πολιτισμικά διαφορετικοί μαθητές. Ζούμε σε μια εποχή διαρκώς αυξανόμενων και ραγδαίων πληθυσμιακών μετακινήσεων, που καθιστούν αναγκαία τη συνύπαρξη των διάφορων πολιτισμών στην κοινωνία και την εκπαίδευση.
Σε αυτά τα πλαίσια οι εκπαιδευτικοί καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις νέες εκπαιδευτικές συνθήκες που διαμορφώνονται στην ελληνική και τη διεθνή πραγματικότητα.
Στόχος της παρούσας έκδοσης, είναι να συμβάλει στην κατάρτιση των υποψηφίων και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες διδακτικές προκλήσεις που προκύπτουν από τη συνύπαρξη πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στην τάξη.


Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (2008). ISBN: 978-960-8206-46-5.

tomos07Οι μετακινήσεις πληθυσμών δεν αποτελούν αποκλειστικό φαινόμενο της εποχής μας, αλλά ένα φαινόμενο που διαχρονικά εμφανίζεται στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό σημαίνει ότι για την καλύτερη κατανόηση των σημερινών πληθυσμιακών μετακινήσεων απαραίτητη είναι η γνώση των μετακινήσεων του παρελθόντος.
Οι αντιδράσεις των πλειονοτήτων και οι συνέπειες για τους μετακινούμενους πληθυσμούς στα σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα αποτελούν επίκαιρες παιδαγωγικές, πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις, που γίνονται καλύτερα κατανοητές μέσα από την ιστορική εξέλιξη των μεταναστευτικών ρευμάτων.
Πρόθεσή μας στο βιβλίο αυτό, το οποίο αποτελεί μια συλλογική εργασία, είναι να παρουσιάσουμε τις σημαντικότερες περιόδους μεταναστευτικών ρευμάτων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, τα μοντέλα εκπαίδευσης μετακινούμενων πληθυσμών και συζητούνται επίκαιρα προβλήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.


Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση (2008). ISBN: 978-960-8206-45-8.

tomos06Μετά τη Γαλλική Επανάσταση επήλθε χάραξη των συνόρων, που οδήγησε σε συνύπαρξη και συμβίωση γλωσσικά διαφορετικών πληθυσμών στα όρια του ίδιου έθνους-κράτους. Παρόλο που εκ των πραγμάτων οι πληθυσμοί ήταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τουλάχιστον δύο γλώσσες στην καθημερινή τους ζωή, κάθε συζήτηση για την αναγνώριση άλλων γλωσσών πλην της επίσημης στα όρια ενός έθνους-κράτους θεωρούνταν αδιανόητη. Αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης και πολιτικής ήταν η δημιουργία του «μύθου» της μονογλωσσίας. Σύμφωνα με αυτόν, η διγλωσσία παρουσιάζεται ως επιβλαβής για την εξέλιξη των ατόμων και κατ’ επέκταση για την κοινωνική συνοχή.
Ο Mackey, στη δεκαετία του 1960, αξιοποιώντας τον μεταπολεμικό χάρτη υποστήριξε ότι η διγλωσσία αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση στον σημερινό κόσμο. Έχοντας ως αφετηρία αυτή ακριβώς την άποψη, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε ότι ο μύθος της μονογλωσσίας έχει καταρριφθεί ήδη πριν από πολλές δεκαετίες.
Η διγλωσσία και η δίγλωσση εκπαίδευση αποτελούν πλέον βασικό στοιχείο των αναλυτικών προγραμμάτων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.Συνεπώς κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να διαθέτει τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και την ερευνητική γνώση για την εφαρμογή προγραμμάτων δίγλωσης εκπαίδευσης.
Στο συγκεκριμένο τόμο πραγματοποιείται εκτενής περιγραφή της επικρατούσας στον ελλαδικό χώρο κατάστασης αναφορικά με τη δίγλωσση εκπαίδευση, αποσκοπώντας στην διεύρυνση τόσο των θεωρητικών όσο και των ερευνητικών οριζόντων των ενδιαφερομένων.


Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και Έρευνα (2007). ISBN: 978-960-8206-32-8.

tomos05Αν και η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση κάνει την εμφάνιση της τα πρώτα χρόνια ως ένας μοναδικός κλάδος, στην πορεία διαπιστώνεται ότι συνίσταται και από άλλα γνωστικά αντικείμενα. Μέσα στην παρούσα έκδοση προβάλλονται τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στον ευρύτερο χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η οποία επιδιώκει μια στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος σε ένα νέο καθολικό γνωστικό αντικείμενο, αυτό της Διαπολιτισμικής Κοινωνικής Ψυχολογίας.
Από τη μελέτη τόσο της ελληνόγλωσσης όσο και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη βιβλιογραφικών πηγών για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Αυτός είναι και ο λόγος που οδήγησε την παρούσα έκδοση στο να στηριχτεί σε παρεμφερείς βιβλιογραφικές πηγές προκειμένου να οριοθετήσει το νέο αυτό γνωστικό αντικείμενο και να αναδείξει την αναγκαιότητα ύπαρξης του.
Ως απώτερος σκοπός της παρούσας έκδοσης προβάλλεται η καταγραφή των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων που εμπίπτουν στον ευρύτερο χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η οποία επιδιώκει τη στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος σε ένα νέο καθολικό γνωστικό αντικείμενο, αυτό της Διαπολιτισμικής Κοινωνικής Ψυχολογίας.


Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (2007). ISBN: 978-960-8206-31-1.

tomos04Ο συγκεκριμένος τόμος πραγματεύεται το θέμα της διδακτικής της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας σε επαναπατριζόμενους και αλλοδαπούς που διαμένουν στο εξωτερικό.
Πραγματοποιείται, αρχικά, μια θεωρητική προσέγγιση των μεθόδων και μέσων διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης αλλά και των παραμέτρων που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην εκμάθηση τους. Παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με την παρέμβαση γλωσσικών ιδιωμάτων και το ρόλο των γλωσσών των διδασκομένων στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης.
Ενώ, τέλος, γίνεται παρουσίαση μιας εναλλακτικής πρότασης παραγωγής διδακτικού υλικού, μαζί με μία ενδεικτική υποδειγματική εφαρμογή της.


Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων & Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης – Η επιμόρφωσή τους και τα Κέντρα Ασκούμενων Εκπαιδευτικών (Κ.Α.Ε.) (2006). ISBN: 960-8206-29-4.

tomos02Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στη σημερινή κοινωνία της γνώσης, μας φέρνει καθημερινά αντιμέτωπους με την αναγκαιότητα αξιολόγησης σε όλους τους τομείς της ζωής, με στόχο την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα στο βιβλίο αυτό τίθενται όλα τα ερωτήματα που ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες τους εκπαιδευτικούς, καθώς και μια γενική προβληματική αναφορικά με την αξιολόγηση και την επιστημονική συζήτηση, όπως έχει διατυπωθεί μέχρι σήμερα. Αναζητούνται τα αίτια αδυναμίας πραγμάτωσης της, ενώ διατυπώνεται, παράλληλα, και ένα εναλλακτικό μοντέλο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων.


Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης (2006). ISBN: 978-960-8206-55-7.

tomos01Οι μαθητές συνιστούν τους αυριανούς πολίτες της χώρας. Συνεπώς κρίνεται αναγκαίος ο εφοδιασμός τους με τα απαραίτητα εφόδια και δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνονται στις ραγδαίες μεταβολές της σημερινής κοινωνίας της γνώσης. Εκείνοι που θα μεταλαμπαδεύσουν στους μαθητές όχι μόνο τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και τις μεθόδους- πρακτικές που τους είναι απαραίτητες προκειμένου να οργανώσουν την ήδη υπάρχουσα γνώση αλλά και να ενσωματώσουν τη νέα στην παλιά, είναι οι εκπαιδευτικοί.
Το παρόν πόνημα αποσκοπεί στο να διαπιστώσει κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί είναι άρτια καταρτισμένοι για να εκπληρώσουν την αποστολή τους υπό το πρίσμα των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών. Με τις έρευνές μας, επιχειρήσαμε να διαπιστώσουμε το επίπεδο της εκπαιδευτικής επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών, όπως αυτή παρέχεται από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.
Ως απώτερος σκοπός προβάλλεται η τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τα ερευνητικά δεδομένα, τα οποία ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει διατρέχοντας το συγκεκριμένο τόμο.


Σχολική Ένταξη (1991), Εκδόσεις Σμυρνιωτάκη

entaxiΤο ερευνητικό ενδιαφέρον στο χώρο των επιστημών της αγωγής, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, στρέφεται συχνά στην προβληματική της σχολικής ένταξης αλλά και στις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η πρόωρη σχολική ένταξη στην πορεία και εξέλιξη των μαθητών. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας συνδέεται άμεσα με την ηλικία ένταξης των μαθητών.
Το παρόν πόνημα διερευνά κατά πόσο η πρώιμη σχολική ένταξη δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Ως άμεση παρουσιάζεται η σύνδεση της παραπάνω προβληματικής με την προσέγγιση της έννοιας της ευφυΐας όχι ως φυσικό κεκτημένο αλλά ως μια δυναμική διαδικασία μάθησης και εσωτερικής καλλιέργειας.


Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (1999), Εκδόσεις Gutenberg, ISBN: 978-960-01-0682-4

diapolΤα “Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης” συνιστούν μια συλλογική προσπάθεια, η οποία εμπεριέχει μελέτες και ερευνητικά άρθρα που αφορούν ζητήματα διαπολιτισμικής πραγματικότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Παρατίθεται η εξέλιξη του φαινομένου της μετανάστευσης και της παλιννόστησης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τη Δυτική Ευρώπη και την Κάτω Ιταλία. Διερευνάται, επίσης, το ζήτημα της παρέμβασης ενός γλωσσικού ιδιώματος στην εκμάθηση μιας νέας γλώσσας και αναλύεται το φαινόμενο της διγλωσσίας, ενώ διατυπώνονται προτάσεις αναφορικά με τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.


Θεωρία και πρακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (2000), ISBN: 978-960-7871-90-9

praktikesΤο συγκεκριμένο βιβλίο συνιστά μια συλλογική προσπάθεια συλλογής άρθρων από εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων και ερευνητών, ακριβώς όπως ανακοινώθηκαν στα δύο διεθνή συνέδρια με θέμα: «Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση», αλλά και από άλλα άρθρα που συλλέχθηκαν για το σκοπό αυτό.
Στα συγκεκριμένα άρθρα προβάλλονται προτάσεις που έχουν άμεση σχέση με τις διδακτικές μεθόδους και τα μέσα διδασκαλίας και εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης. Ενώ, παρατίθενται σκέψεις και ερευνητικά πορίσματα από διάφορους επιστημονικούς χώρους για τη διδασκαλία και τη διάδοση της ελληνικής.


Identität und Zweisprachigkeit (1985), Studienverlag Dr. N. Brockmeyer Bochum, ISBN: 978-388-3394-37-4

identitatIdentität, verbunden mit der Einschätzung seiner selbst, baut sich in der Interaktion mit anderen auf. Einen nicht unbedeutenden Anteil an jeder Interaktion und damit an der Identitätsdarstellung und –entwicklung nimmt die Sprache ein. Neben anderen Kommunikationsformen wie Gestik oder Mimik stellt die Sprache das wichtigste Instrument des Individuums dar, seinem Selbstverständnis Ausdruck zu verleihen. Im folgenden möchte ich nicht die Identitätsbildung unter allgemein üblichen Lebensbedingungen beleuchten, sondern den besonderen Aspekt der Identitätsentwicklung und -darstellung bei bilingual aufwachsenden Kindern am Beispiel griechischer Kinder in der Bundesrepublik Deutschland zum Untersuchungsgegenstand meiner Arbeit erheben. […] Wie schätzt sich das zweisprachige Kind selbst ein und wie wird es von den beiden kulturell verschiedenen Bezugsgruppen angesehen?

Comments are closed.