Διδακτική σειρά “Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα” – Βιβλία

«Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα» Τόμος I
ISBN: 960-7871-01-4

vol1Ο τόμος I περιλαμβάνει κείμενα κατεξοχήν διαλογικής μορφής, τα οποία εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες του διδασκόμενου για επικοινωνία και εμπλουτίζονται με οπτικό υλικό που έχει άμεση σχέση με το περιεχόμενο τους και παρέχει ερεθίσματα για περαιτέρω διάλογο δασκάλου και διδασκομένου.

Στις εφτά πρώτες ενότητες με την άσκηση «Προφέρω σωστά» εμπεδώνεται η προφορά λέξεων, κυρίως εκείνων που περιέχουν δίψηφα, διφθόγγους ή συμφωνικά συμπλέγματα. Με μια σειρά γραμματικών και σε μικρότερη έκταση συντακτικών ασκήσεων που συνοδεύουν και τις 22 ενότητες του τόμου, οι διδασκόμενοι κατανοούν τη λειτουργία συγκεκριμένων γραμματικοσυντακτικών φαινομένων μέσα από πραγματικές καταστάσεις της γλώσσας, ενώ έρχονται σε επαφή με τις πολλαπλές σημασίες της ίδιας της λέξης πάντα μέσα από παραδείγματα. Οι περισσότερες ενότητες διανθίζονται με ιστορικά και πολιτιστικά θέματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό προσφέροντας πολίτιμες ευκαιρίες για σχολιασμό και συζήτηση μέσα στην τάξη. Ενώ, με τις «Ασκήσεις ρόλων» στο τέλος κάθε ενότητας οι διδασκόμενοι υποδυόμενοι κάποιους ρόλους ενθαρρύνονται στη χρησιμοποίηση λέξεων που έχουν διδαχτεί στην ενότητα αλλά και στην παραγωγή νέου λόγου πάντα μέσα σ’ ένα κλίμα ευχάριστο και δημιουργικό.

Ολοκληρώνοντας, ανά εφτά ενότητες παρεμβάλλονται επαναληπτικές ασκήσεις, με τις οποίες ελέγχεται ο βαθμός κατανόησης των ήδη διδαχθέντων γραμματικών, συντακτικών, λεξιλογικών και σημασιολογικών φαινομένων.


«Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα» Τόμος IΙ
ISBN: 960-7871-06-5

vol2Ο τόμος II συνίσταται από κείμενα επικοινωνιακά, διαλογικής ή αφηγηματικής μορφής. Τα κείμενα συνοδεύονται από ορισμένες ερωτήσεις που αποσκοπούν στην κατανόησή αλλά και την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων από τους διδασκομένους. Με ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, αντικατάστασης και αντικειμενικής επιλογής ολοκληρώνεται η παρουσίαση των σημαντικότερων γραμματικών φαινομένων. Στη συνέχεια η παράθεση συντακτικών και σημασιολογικών ασκήσεων σε μεγαλύτερη έκταση, τώρα, έχει ως αποτέλεσμα την καθοδήγηση του αρχάριου διδασκομένου ώστε να φτάσει σ’ ένα βασικό επίπεδο κατοχής της ελληνικής.

Η ικανότητα παραγωγής λόγου, τέλος, ενισχύεται με την ενότητα «Λόγος και εικόνα» και με τις ασκήσεις ρόλων, όπου δίνεται η δυνατότητα στους διδασκόμενους να συνδιαλεχθούν, να περιγράψουν ένα χώρο, να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτό που τους ζητείται. Η εμπέδωση όλων όσων έχουν διδαχθεί πραγματοποιείται με τις επαναληπτικές ασκήσεις που παρεμβάλλονται στις ενότητες.


«Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα» Τόμος III
ISBN: 960-7871-11-1

vol3Ο τόμος III ακολουθεί την ίδια βασική δομή με τους προηγούμενους με μια σταδιακή μετάβαση σε δυσκολότερα κείμενα κοινωνικού προβληματισμού. Οι «Γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις» περιλαμβάνουν εκτός από σύντομη επανάληψη των φαινομένων που έχουν παρουσιαστεί στους τόμους I και II, και ασκήσεις ορθογραφίας, παραγωγής, και σύνθεσης λέξεων. Οι σημασιολογικές αποχρώσεις κλιτών και άκλιτων μερών του λόγου γίνονται αντιληπτές μέσα από καθημερινές φράσεις, ενώ όλα τα καινούρια φαινόμενα εμπεδώνονται με τις επαναληπτικές ασκήσεις.

Οι πληροφορίες, τέλος, για διεθνείς οργανώσεις και οργανισμούς δίνουν το έναυσμα για υγιή προβληματισμό και συζήτηση.


«Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα» Τόμος IV
ISBN: 960-7871-11-1

vol4Με τον τόμο IV οι διδασκόμενοι κατέχουν το μεσαίο επίπεδο ελληνομάθειας, έχουν αποκτήσει, δηλαδή, μια αρκετά καλή επικοινωνιακή ικανότητα, προφορική και γραπτή. Ο λόγος γίνεται πιο σύνθετος, παρουασιάζεται πλούτος λεξιλογίου και τα κείμενα βασίζονται σε επικοινωνιακά άρθρα, δοκίμια και μελέτες πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. Τέσσερις ενότητες περιλαμβάνουν λογοτεχνικά κείμενα μεταξύ των οποίων και ένα απόσπασμα από αρχαία κωμωδία, για μια πρώτη επαφή των διδασκόμενων με την ελληνική λογοτεχνία, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στους δύο επόμενους τόμους. Στον τόμο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα παράγωγα και σύνθετα ουσιαστικών και ρημάτων, τα οποία παρουσιάζονται μέσα από πίνακες. Τα συντακτικά φαινόμενα δεν παρουσιάζονται υπό μορφή κανόνων, αλλά μέσα από καθημερινές φράσεις, οι οποίες αναλύονται συντακτικά με στόχο την καλύτερη αφομοίωση των φαινομένων. Η ενότητα «Λόγος και εικόνα» διαπραγματεύεται, θέματα λαογραφικά, ιστορικά και πολιτιστικά, ενώ ο τόμος ολοκληρώνεται με τα «Θέματα για συζήτηση», όπου σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα γίνονται αντικείμενο βαθύτερου σχολιασμού.


«Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα» Τόμος V
ISBN: 960-7871-11-1

vol5Τόσο ο τόμος V όσο και ο τόμος VI απευθύνονται στο φοιτητικό κόσμο και, όπως είναι φυσικό, αποσκοπούν σε ένα ανώτερο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα κείμενα που απαρτίζουν τις ενότητες είναι λογοτεχνικά και ιστορικά μέσω των οποίων διαφαίνεται η εξέλιξη και η πολυμορφία της ελληνικής καθώς και η ιστορική πορεία του ελληνισμού ανά τους αιώνες. Τέλος, τα 22 κείμενα του τόμου συνοδεύουν ερωτήσεις κατανόησης, που αποσκοπούν στην αναζήτηση, από την πλευρά του διδασκομένου, πληροφοριών για τη ζωή και το έργο των συγγραφέων. Η εμπέδωση των κυριότερων γραμματικών φαινομένων επιτυγχάνεται μέσα από επαναληπτικές ασκήσεις, ενώ οι διδασκόμενοι εξασκούνται στη γραπτή διατύπωση ιδεών και την παραγωγή και σύνθεση λέξεων σύμφωνα με τους υποδειγματικούς πίνακες.


«Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα» Τόμος VI
ISBN: 960-7871-11-1

vol6Με τον τόμο VI ολοκληρώνεται η διδακτική σειρά «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα». Στον τόμο αυτό τα αποσπάσματα του πεζού και ποιητικού λόγου παρατίθενται κατά λογοτεχνικές σχολές για την καλύτερη γνωριμία των διδασκομένων με τη νεοελληνική λογοτεχνία.

Οι λεξιλογικές και σημασιολογικές ασκήσεις καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση, ενώ ολοκληρώνεται η διδασκαλία του συντακτικού. Oι διδασκόμενοι, τέλος, εξασκούνται στη γραπτή διατύπωση σύνθετου λόγου καθώς και στην ανάπτυξη επιχειρηματολογίας και κρίσεων πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.


Οι τόμοι Ι -IV συνοδεύονται από CD ήχου.

Comments are closed.