Διδακτική σειρά «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα» – Γλωσσάρια

Κάθε τόμο της διδακτικής σειράς «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα» συνοδεύουν γλωσσάρια στις παρακάτω γλώσσες:gloss2
* Αγγλικά
* Αλβανικά
* Βουλγαρικά
* Γαλλικά
* Γερμανικά
* Ισπανκά
* Ιταλικά
* Ρουμανικά
* Ρώσικα
* Σέρβικα
* Τούρκικα
* Φλαμανδικά
Τα γλωσσάρια αποτελούν βοηθητικό μέσο μετάβασης του διδασκόμενου από τη μητρική του γλώσσα στην Ελληνική. Αποτελούνται από δύο βασικά μέρη, το γλωσσάρι ενοτήτων και το αλφαβητικό γλωσσάρι. Στο πρώτο μέρος μεταφράζονται όλες οι λέξεις με τη σειρά που εμφανίζονται σε κάθε ενότητα. Τα ρήματα βρίσκονται στο α’ ενικό πρόσωπο, ενώ τα ουσιαστικά, τα επίθετα, οι αντωνυμίες και οι μετοχές της παθητικής φωνής, στην ονομαστική ενικού, αποσκοπώντας, έτσι, στην εξοικείωση των διδασκομένων με την κλίση των μερών του λόγου. Δίπλα στην ελληνική λέξη και μέσα σε παρένθεση αναγράφεται το μέρος του λόγου στο οποίο ανήκει η λέξη. Στα ουσιαστικά προσδιορίζεται, επίσης, μέσα σε παρένθεση το γένος τους με τη γραφή του κατάλληλου άρθρου, ενώ στα επίθετα, τις αντωνυμίες και τις μετοχές παθητικής φωνής σημειώνονται και τα τρία γένη.
Ολοκληρώνοντας ,το αλφαβητικό γλωσσάρι περιλαμβάνει όλες τις λέξεις των ενοτήτων των βιβλίων κατά αλφαβητική σειρά. Παρατίθενται αλφαβητικά τα κύρια ονόματα και στη συνέχεια όλα τα κοινά ονόματα συνοδευόμενα από το γένος τους, όπου αυτό απαιτείται.

Comments are closed.