Διδακτική σειρά «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα» – Βιβλίο Δασκάλου, Τόμοι Ι-ΙΙ

teacher2Το βιβλίο δασκάλου αποτελεί ένα συμβουλευτικό εγχειρίδιο για το δάσκαλο χωρίς να τον δεσμεύει με συγκεκριμένες προτάσεις στη διδασκαλία του.

Αποτελείται από τέσσερα βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος καταγράφονται εν συντομία οι στόχοι και οι δραστηριότητες του ΚΕ.Δ.ΕΚ.

Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναλυτική παρουσίαση των ενοτήτων των τόμων I και II και παρέχονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τη μέθοδο διδασκαλίας τους, καθώς και τη χρήση των γλωσσαρίων.

Με το τρίτο μέρος στοχεύουμε στην κατανόηση της λειτουργίας των διαφανειών και τη σωστή χρήση τους από το δάσκαλο, ενώ στο τελευταίο μέρος παρατίθενται δύο ενδεικτικά διαγράμματα – προτάσεις διδασκαλίας, για διδασκόμενους που δε γνωρίζουν καθόλου την ελληνική γλώσσα και για διδασκόμενους που τη γνωρίζουν αντίστοιχα.

Comments are closed.