Διδακτική σειρά “Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα”

Εισαγωγικές πληροφορίες

Η διδακτική σειρά «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα» αποτελεί μια παιδαγωγικά κατάλληλη και επιστημονικά ολοκληρωμένη διδακτική σειρά, η οποία απευθύνεται σε ενήλικες και καλύπτει όλο το φάσμα των μαθησιακών αναγκών των διδασκομένων τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Η εν λόγω σειρά αντιλαμβάνεται το διδασκόμενο σε μια μηδενική βάση κατοχής της ελληνικής καθοδηγώντας τον παράλληλα μέσα από τρία διαφορετικά επίπεδα (αρχαρίων, μεσαίων, προχωρημένων) σε επίπεδο γνώσης ανάλογο του Certificate of Proficiency της Αγγλικής.

Το σύγχρονο αυτό διδακτικό υλικό συμβάλει στην προσπάθεια του διδασκομένου να ασκηθεί στο να λαμβάνει και να αφομοιώνει τις πληροφορίες στη νέα γλώσσα, απελευθερώνοντας τον σταδιακά από την τυπική διδασκαλία της γλώσσας στρέφοντας παράλληλα το ενδιαφέρον στις επικοινωνιακές του ανάγκες.

Η διδακτική σειρά αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

  1. Βιβλία
  2. Γλωσσάρια
  3. Βιβλίο δασκάλου
  4. Παράρτημα Γραμματικής και Συντακτικού
  5. CD ήχου
  6. CD-Rom “Ελληνομάθεια 1”
  7. Έντυπα διαπίστωσης της ελληνομάθειας
  8. ISBN Διδακτικής σειράς “Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα”

Comments are closed.